Ponúkame možnosť zúčastniť sa webinárov, ktoré organizujeme v dvoch rôznych prostrediach:
1. v eTwinning Live - prostredie Adobe Connect (len pre eTwinning registrovaných)
2. online konferenčné prostredie Webex (pre všetkých pedagógov).

Do portálu eTwinning sa môžete bezplatne a nezáväzne registrovať. Program eTwinning je podporovaný a odporúčaný aj MŠVVaŠ SR.  (Návod na registráciu na stiahnutie). 

Všetci účastníci, ktorí sa webinára zúčastnia aktívne v plnej dĺžke jeho trvania, získajú certifikát o účasti (emailom 1-2 dni po skončení webinára). 
Nahrávky a materiály z webinárov sú dostupné v eTwinningovej Vzdelávarni (len pre registrovaných v eTwinningu).
Ak nie ste učiteľom a máte záujem sa webinára zúčastniť, kontaktujte NSS na: info@etwinning.sk. V prípade voľnej kapacity vám môže byť účasť umožnená.

Aktuálne webináre

 • 29 nov
  Webex od 18:00 do 19:00
  Darina Babjačková
  Ako využiť Canvu vo vzdelávaní - pokročilé techniky Vo vzdelávaní často využívame prezentácie alebo videá na vyvodenie učiva. Ukážeme si ako sa dajú na bezplatnej platforme vytvoriť prezentácie, ktoré je možné využiť vo vzdelávaní v triede alebo aj online - dištančne. Zameriame sa na využívanie videí v tejto platforme, na prezentáciu svojich či žiackych výstupov. Ukážeme si kolaboratívnu prácu učiteľa a žiakov v tomto nástroji. Inšpirácie k aktivitám bude možné využiť aj v projektovom vyučovaní a to aj nadnárodne.
 • 30 nov
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom – vianočné inšpirácie Mnohé školské projekty reflektujú na sviatky alebo rôzne pamätné dni, Vianoce nevynímajúc. Práve v tomto webinári si ukážeme, ako dokážeme eTwinning aktivity pred Vianocami nastaviť tak, aby žiakov bavili a pritom splnili poslanie eTwinning projektu.
 • 01 dec
  Webex od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  Ako zvýšiť osobnú efektivitu a vytvalosť u študentov? Aby sme mohli uviesť nápady do praxe, potrebujeme manažovať zdroje. Každý z nás by mal vedieť, ako čo najlepšie využiť zdroje, ktoré máme k dispozícii, alebo ktoré môžeme získať. Tieto zdroje môžu byť materiálne, ale aj nemateriálne, interné, aj externé, napríklad financie, materiál, ale aj motivovanie iných, rovnako ako aj seba. Kompetencie, ktoré patria do tejto oblasti sa týkajú rozvoja životných zručností žiakov, ale aj rozvoja sociálnej a emocionálnej inteligencie. Na webinári sa budeme venovať tomu, ako zvýšiť osobnú efektivitu, motiváciu a vytrvalosť študentov.
 • 07 dec
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Online tipy a triky – interaktívne prvky v online vyučovaní Vyučovanie v online priestore nie je jednoduché. Motivácia žiakov je v takýchto prípadoch negatívne ovplyvňovaná rôznymi rušivými prvkami domáceho prostredia. V tomto zmysle je vhodné, aby mal učiteľ v zálohe rôzne formy práce, ktoré vtiahnu žiaka do diania na hodine a poskytnú mu primeraný priestor, pocit zapojenosti do vyučovania a okamžitú spätnú väzbu.
 • 09 dec
  Webex od 18:00 do 19:00
  Kornélia Lohyňová
  EntreComp: Ako rozvíjať vynaliezavosť a presviedčať iných Webinár je pokračovaním série webinárov EnreComp zameraných na rozvoj kompetencií, ktoré podporujú podnikavú myseľ, iniciatívu a tvorenie hodnôt. Na webinári budeme hovoriť o rozvoji dvoch kompetencií: mobilizácia zdrojov a mobilizácia ostatných. Budeme hľadať odpovede na otázky: Ako sa vynájsť, keď nám chýbajú zdroje? Ako rozvíjať flexibilitu u študentov, ako ich naučiť presviedčať a vyjednávať? Ako využiť tieto kompetencie aj v eTwinningových projektoch?
 • 13 dec
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Darina Babjačková
  Tvorba myšlienkových máp a komiksu Myšlienkové mapy pomáhajú ľahko si zapamätať schémy, pretože ide o grafické prepojenie medzi pojmami. Vidieť tak komplexné vzťahy medzi myšlienkami. Okrem papiera ich môžeme vytvoriť aj bezplatne online a to prostredníctvom platformy, ktorú si predstavíme na webinári. Vieme pomôcť žiakom pri ich tvorbe, alebo ich môžu tvoriť aj samotní žiaci a zlepšiť si tak zručnosti v oblasti IKT. Poznámky si tak obohatia jednoduchou schémou, ktorá im pomôže pri vzdelávaní aj v projektovom vyučovaní. Ukážeme si aj didaktické možnosti komiksu a význam v edukačnom procese s využitím online nástrojov.
 • 14 dec
  Webex od 18:00 do 19:00
  Marcel Prievozník
  Na kávičke s eTwinningom – zbierame dáta a pracujeme s nimi Jednou z nespočetných aktivít v projektoch eTwinning je zber a práca s dátami – od hlasovania cez ankety, prieskumy, komentovanie, hodnotenie alebo podávanie spätnej väzby. V tomto webinári si predstavíme nástroje, ktoré nám slúžia práve na takéto účely.
 • 15 dec
  eTwinning Live od 18:00 do 19:00
  Gabriela Krížovská
  Základné externé nástroje spolupráce v projekte eTwinning Počas webinára si predstavíme “handy” nástroje, ktoré by nemali chýbať v eTwiningovom projekte a ktoré si získajú pozornosť a motivujú žiakov. Ako vytvoriť e-knihu o svojom príbehu, ako spracovať historické udalosti do časovej aplikácie a k tomu tvorba meme vtipných obrázkov vždy obohatia spoluprácu. Nie je to nič ťažké a zvládne to každý.
 • 16 dec
  Webex od 18:00 do 19:00
  Katarína Hvizdová
  Prečo sú eTwinning projekty pre žiakov motivujúce? V dnešnej dobe si častokrát povieme, že motivovať žiakov je veľmi ťažké. Motivácia je nevyhnutnou súčasťou vyučovacieho procesu, pretože uľahčuje nielen učiteľovi prácu so žiakom, ale aj žiakovi osvojovanie si nových vedomostí. Dobrý učiteľ by mal poznať viac spôsobov motivácie a mal by si uvedomiť, že rozvoj motivácie sa vždy spája s konkrétnou učebnou činnosťou a aktivitami, ktoré s touto činnosťou súvisia. Práve preto sú projekty v rámci programu Etwinning u žiakov veľmi obľúbené a každoročne opakovane žiadané. Počas webinára sa budeme venovať motivácii a prečo implementovať projekty do školského vzdelávacieho programu.
 • 20 dec
  Webex od 18:00 do 19:00
  Zuzana Peternai
  Tvorba digitálnej únikovej hry Existuje mnoho spôsobov tvorby digitálnych únikových hier, na webinári si ukážeme jeden z nich. Digitálne únikové hry nám poslúžia ako úvod do tematiky, ako opakovanie či precvičenie učiva alebo dokonca ako virtuálny deň otvorených dverí.
 • 10 jan
  Webex od 18:00 do 19:00
  Darina Babjačková
  Interaktívna hodina - aktívni žiaci Každý učiteľ by bol rád ak by boli jeho žiaci aktívni. Na danom webinári si ukážeme ako môže byť hodina interaktívna, motivujúca, aktivizujúca žiakov dokonca aj individualizovaná pre žiakov. Učiteľ vidí aktivitu každého žiaka, jeho odpovede a dokonca môžu žiaci aj súťažiť. Vedomosti a zručnosti si tak osvojujú postupne prostredníctvom interaktívnej prezentácie, videa či online cvičenia. Daná platforma (Nearpod.com ) je využiteľná aj v projektovom vyučovaní.
 • 12 jan
  Webex od 18:00 do 19:00
  Zuzana Peternai
  Ako prepojiť program Erasmus+ s projektmi eTwinning Program Erasmus+ ponúka množstvo príležitostí na medzinárodnú spoluprácu, projektovú činnosť, ale aj vzdelávanie. Presne tak, ako aj eTwinning. Ako sa dopĺňajú? V čom sa líšia? Aké pozitíva má prepojenie obidvoch programov? Dozviete sa na webinári.
 • 18 jan
  Webex od 18:00 do 19:00
  Zuzana Peternai
  Ako získať titul Škola eTwinning? Označenie Škola eTwinning je ocenením práce školského kolektívu v platforme eTwinning. Získať toto ocenenie je najvyššia méta, ktorú môže škola v eTwinningu dosiahnuť. Na webinári vám ukážeme kroky smerujúce k získaniu tohto prestížneho titulu.