16.09.2020

Vyhlásenie Národnej súťaže eTwinning 2020

NSS Slovensko vyhlasuje už 15-ty ročník Národnej súťaže eTwinning 2020. Ocenené budú najlepšie eTwinning projekty realizované na Slovensku v školskom roku 2019-20. Súťaží sa v štyroch vekových a troch špeciálnych kategóriách. Nad súťažou prevzal záštitu rektor Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. 
 
Medzinárodné projekty eTwinning, ktoré získali Národný certifikát kvality, môžete do tohto ročníka Národnej súťaže prihlasovať do 30. septembra 2020.
 
Súťažné kategórie sú:

Veková kategória MŠ
1. miesto
2. miesto
3. miesto
 
Veková kategória 1. stupeň ZŠ
1. miesto
2. miesto
3. miesto
 
Veková kategória 2. stupeň ZŠ
1. miesto
2. miesto
3. miesto
 
Veková kategória SŠ
1. miesto
2. miesto
3. miesto
 
Špeciálne kategórie:
 • Projekt s tematikou Klimatické zmeny a environmentálne výzvy
 • Projekty stredných odborných škôl
 • Projekt Erasmus+ realizovaný cez priestor eTwinning
 
Ceny:
 • hodnotné vecné dary pre učiteľov
 • darčeky pre žiakov
 • plaketa pre školu

NSS zašle pochvalné listy riaditeľom a zriaďovateľom víťazných škôl.

Pravidlá a podmienky súťaže:
Súťaž je určená pre všetky materské, základné a stredné školy na Slovensku, ktoré sú zaregistrované v programe eTwinning a s partnerskou školou zo zahraničia realizujú spoločný medzinárodný projekt eTwinning - nie národný projekt medzi dvoma slovenskými školami. Za svoj projekt už získali Národný certifikát kvality, prípadne Európsky certifikát kvality. Cieľom súťaže je spropagovať výsledky projektovej práce medzinárodného tímu učiteľov a žiakov, široké možnosti využitia informačných a komunikačných technológií na štúdium, vzdelávanie, kolaborácie, hodnotenia výsledkov, ale aj zábavu. Školy, ktoré boli ocenené v slovenskej alebo európskej súťaži eTwinning v minulosti, sa môžu prihlásiť do súťaže v tomto školskom roku iba s novým projektom realizovaným v školskom roku 2019/20. 
Do súťaže je možné prihlásiť každý medzinárodný eTwinningový projekt, v ktorom je viditeľná online spolupráca dvoch a viacerých škôl. Jedná sa o ukončené projekty s konkrétnym výstupom.
Upozorňujeme súťažiacich na dodržiavanie pravidiel Netikety a zákona o autorských právach.
 
Učiteľ / ka môže prihlásiť len jeden projekt do jednej súťažnej kategórie. Ak je do projektu zapojených viac slovenských škôl, projekt do súťaže prihlasuje len jeden učiteľ.
Účastníci súťaže:
Pedagogickí pracovníci materských, základných a stredných škôl v Slovenskej republike, ktorí sú zakladatelia alebo aktívni projektoví partneri v prihlasovanom projekte.
 
Predmet súťaže:
Je ním úspešná realizácia eTwinningového projektu s partnerskou európskou školou vo všetkých fázach a dokumentovanie jeho priebehu a prezentácia jeho výsledkov.
 
Prihlasovanie do súťaže:
Vyplnením online prihlášky - kliknutím na modré tlačidlo v dolnej časti tejto stránky "Prihlásiť sa do súťaže". Lehota na prihlasovanie projektov končí 30. septembra 2020 o 24:00 hod.
Prihláška do súťaže obsahuje nasledovné údaje:
 • Meno, priezvisko a titul prihlasovateľa
 • E-mail a číslo mobilného telefónu prihlasovateľa
 • Názov a adresa školy prihlasovateľa
 • Názov projektu
 • ID projektu v eTwinning Live
 • Výber súťažnej kategórie
 • Zhodnotenie výsledkov

Kritériá hodnotenia
Prvých 5 kritérií ste už popisovali v žiadosti o Národný certifikát kvality. Hodnotitelia k nej budú mať prístup. V záverečnom zhodnotení výsledkov v prihláške sa zamerajte na 6. kritérium a na to, ako práca na projekte rozvinula kompetencie žiakov a ako ich obohatila. Zhrňte projekt ako celok.

 1. Pedagogická inovácia
 2. Integrácia do školských vzdelávacích plánov
 3. Spolupráca partnerských škôl
 4. Využívanie moderných technológií
 5. Výsledky, prínos a dokumentácia
 6. Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov

Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov:
Odborná komisia v termíne vyhodnotí súťažné projekty pridelením bodov ku každému kritériu a výsledky budú zverejnené na webovej stránke NSS dňa 15. októbra 2020. 

Miesto a čas odovzdávania cien víťazným kolektívom bude oznámené dodatočne v závislosti na vývoj situácie s korona vírusom na Slovensku.

Odborná komisia:

 • zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • zástupca Národnej agentúry - program Erasmus+
 • zástupca odboru školstva obvodného úradu
 • zástupca NSS a/alebo ambasádorov eTwinning

Všeobecné ustanovenie:
NSS si vyhradzuje právo na akúkoľvek úpravu podmienok súťaže a rozhodovanie o ich výklade. Zároveň si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac