27.02.2024

Téma roka 2024: Wellbeing v škole

Vzdelávanie žiakov a študentov nie je len o získavaní nových vedomostí a zručností, ale aj o poskytnutí bezpečného a starostlivého prostredia, v ktorom sa môžu učiť a rásť ako osobnosti.

Školy sú dôležitým priestorom pre sociálny a emocionálny rozvoj detí a mladých ľudí, ktorí v nich trávia väčšinu svojho času. Žiaci a študenti, ktorí sa v školskom prostredí cítia bezpečne, majú v ňom podporu a sú s ním prepojení, majú väčšiu šancu dosahovať dobré študijné a osobné výsledky. Viac sa zapájajú do učenia, rozvíjajú zdravé vzťahy s rovesníkmi a učiteľmi a sú lepšie pripravení na výzvy a príležitosti života po skončení školy. 

Zároveň je dôležité dbať aj o wellbeing učiteľov, ktorý je základom pre vytvorenie zdravého, bezpečného a priaznivého vzdelávacieho prostredia. Preto sme sa v eTwinningu rozhodli, že témou roka 2024 bude: Wellbeing v škole.

Počas celého roka bude eTwinning: 

  • aktívne podporovať učiteľov pri príprave a realizácii projektov týkajúcich sa témy wellbeingu,
  • podporovať spoluprácu, výmenu poznatkov a tvorivé pedagogické postupy,
  • inšpirovať pedagógov k realizácii aktivít, ktoré kultivujú fyzické zdravie, duševnú pohodu, sociálno-emocionálne zručnosti a digitálnu pohodu žiakov,
  • aktívne podporovať učiteľov pri objavovaní významu wellbeingu pre ich vlastný rozvoj.

V rámci LifeComp je wellbeing definovaný ako stav, v ktorom jednotlivci zažívajú pocit fyzického a emocionálneho zdravia, pozitívne vzťahy, odolnosť a zmysel svojho konania. Zahŕňa rôzne dimenzie, ktoré sú navzájom prepojené a ovplyvňujú sa:

  • Fyzický wellbeing – zameriava na podporu zdravých návykov, fyzickej zdatnosti a vyváženého životného štýlu. Zahŕňa výživu, cvičenie, spánok aj celkové fyzické zdravie.
  • Emocionálny wellbeing – vzťahuje sa na schopnosť rozpoznať, pochopiť a zvládať svoje emócie zdravým spôsobom. Zahŕňa rozvoj emocionálnej odolnosti, sebauvedomenia či empatie.
  • Sociálny wellbeing – zdôrazňuje význam pozitívnych a zmysluplných vzťahov. Zahŕňa posilňovanie pocitu spolupatričnosti, podporu inklúzie, empatie, spolupráce a účinných komunikačných zručností.
  • Kognitívny wellbeing – týka sa rozvoja kritického myslenia, riešenia problémov, tvorivosti a schopnosti prispôsobovať sa najnovším informáciám a výzvam. Zahŕňa intelektuálnu zvedavosť, metakognitívne zručnosti a myslenie zamerané na rast.

Vytváranie podpornej siete medzi kolegami, rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, využívanie príležitostí odborného rozvoja súvisiacich s wellbeingom môže zvýšiť odolnosť učiteľov a ich spokojnosť s prácou. Podporovaním wellbeingu učiteľov a žiakov profituje celá školská komunita z lepšej morálky, vyššej produktivity a lepších výsledkov študentov.

Ak sa chcete o téme wellbeingu dozvedieť viac, prečítajte si ďalšie zdroje:

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac