13.10.2023

Ako hodnotia inovačné vzdelávanie jeho absolventi?

Od septembra 2021 poskytujeme v rôznych slovenských mestách inovačné vzdelávanie "Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v programe eTwinning". Je určené učiteľom, majstrom odbornej východy, vychovávateľom, pedagogickým asistentom a školským špeciálnym pedagógom.

Do konca júna 2023 absolvovalo inovačné vzdelávanie 321 pedagogických zamestnancov. 192 z nich (59,8 %) vyplnilo po ukončení vzdelávania online dotazník a ohodnotilo rôzne aspekty vzdelávania. Štruktúra aj otázky dotazníka boli stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dotazník je k dispozícii na stránke https://bit.ly/InovačnéVzdelávanie-dotazník, jednotlivé aspekty bolo možné ohodnotiť na stupnici od 0 (som úplne nespokojná/ý) po 5 (som úplne spokojná/ý).

Hodnotenie absolventov nášho inovačného vzdelávania nás veľmi potešilo. Takmer 97 % z nich bolo úplne spokojných alebo spokojných s obsahom vzdelávania. Výborne boli ohodnotení aj lektori vzdelávania – naši ambasádori. S ich odbornými vedomosťami a prístupom bolo spokojných viac ako 98 % absolventov inovačného vzdelávania. Lektorov vnímali ako expertov v oblasti projektového vyučovania a medzinárodnej spolupráce škôl, ktorí majú bohaté skúsenosti.

Nové poznatky, skúsenosti a zručnosti, ktoré učitelia získali počas inovačného vzdelávania, považujú za využiteľné v pracovnej činnosti – a to nielen v medzinárodných eTwinning projektoch, ale aj vo vyučovaní. Rovnako pozitívne hodnotili aj prínos nových poznatkov a zručností pre svoj profesijný rozvoj. Podrobné výsledky jednotlivých otázok dotazníka si môžete prečítať nižšie.

 

Ciele a obsah vzdelávania
Úvodné otázky dotazníka boli zamerané na zhodnotenie obsahu vzdelávania a lektora, ktorý inovačné vzdelávanie zabezpečoval. V prvej otázke sme sa respondentov pýtali na spokojnosť s obsahom jednotlivých tém vzdelávania. 154 respondentov (80,2 %) bolo úplne spokojných, 32 respondentov (16,7 %) bolo spokojných a 6 respondenti (3,1 %) boli skôr spokojní.

Čo sa týka dosiahnutia stanovených cieľov inovačného vzdelávania, 142 účastníkov vzdelávania (74,0 %) bolo úplne spokojných, 44 (22,9 %) bolo spokojných a štyria (2,1 %) boli skôr spokojní.

Výborné výsledky dosiahli lektori, ktorí zabezpečovali inovačné vzdelávanie. S rozsahom a úrovňou ich odborných vedomostí bolo úplne spokojných 174 účastníkov inovačného vzdelávania (90,6 %), spokojní boli 16 respondenti (8,3 %) a skôr spokojný bol jeden respondent (0,5 %).

V štvrtej otázke sme sa pýtali, ako boli účastníci vzdelávania spokojní s prístupom lektorov. 91,1 % (175 respondentov) bolo úplne spokojných, 14 respondentov (7,3 %) bolo spokojných a traja respondenti (1,6 %) boli skôr spokojní.

Rovnako výborne hodnotili respondenti aj úroveň komunikácie lektorov s účastníkmi vzdelávania. 176 respondentov (91,7 %) bolo úplne spokojných, 14 bolo spokojných (7,3 %), jeden učiteľ (0,5 %) bol skôr spokojný a jeden (0,5 %) bol nespokojný.

S dostupnosťou a ochotou lektorov – napr. konzultáciami v prípade potreby, elektronickou komunikáciou a pod. bolo úplne spokojných 183 účastníkov vzdelávania (95,3 %), spokojní boli siedmi (3,6 %), jeden repondent (0,5 %) bol skôr spokojný a jeden (0,5 %) bol nespokojný.

Organizácia inovačného vzdelávania

Druhá časť dotazníka bola zameraná na organizáciu inovačného vzdelávania. Čo sa týka použitých foriem vzdelávania, 150 účastníkov (78,1 %) bolo úplne spokojných, 31 respondentov (16,1 %) bolo spokojných, ôsmi boli skôr spokojní (4,2 %) a traja respondenti (1,6 %) boli skôr nespokojní.

S použitými metódami inovačného vzdelávania bolo úplne spokojných 144 pedagogických zamestnancov (75,0 %), spokojných bolo 39 účastníkov (20,3 %), skôr spokojní boli siedmi respondenti (3,6 %) a skôr nespokojní boli dvaja respondenti (1,0 %). V rámci inovačného vzdelávania boli najčastejšie používané metódy výkladu, riešenia praktických príkladov, diskusia, práca v skupinách, ale aj samostatná práca, brainstorming, prezentácia úspešných projektov, ukážky online nástrojov a individuálne konzultácie.

Rozsah poskytovaného inovačného vzdelávania je 50 hodín (16 hodín prezenčne, 10 hodín online s lektorom a 24 hodín dištančne). S časovou dotáciou vzdelávania vzhľadom na obsah vzdelávania bolo úplne spokojných 141 účastníkov inovačného vzdelávania (73,4 %), spokojných bolo 40 respondentov (20,8 %), skôr spokojní boli ôsmi respondenti (4,2 %) a nespokojní boli traja (1,6 %).

Program inovačného vzdelávania "Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v programe eTwinning" sme počas školských rokov 2021/2022 a 2022/2023 poskytovali v rôznych mestách po celom Slovensku. Aj vďaka tomu bolo s dostupnosťou miesta inovačného vzdelávania úplne spokojných 151 účastníkov (78,6 %), 28 účastníkov (14,6 %) bolo spokojných, dvanásti (6,3 %) boli skôr spokojní a jeden (0,5 %) bol skôr nespokojný.  

Čo sa týka časového harmonogramu vzdelávania, 134 respondentov (69,8 %) bolo úplne spokojných s rozvrhnutím vzdelávania, 44 respondentov (22,9 %) bolo spokojných a štrnásti (7,3 %) boli skôr spokojní.

Podobné to bolo aj s frekvenciou vzdelávacích aktivít. 138 účastníkov vzdelávania (71,9 %) bolo úplne spokojných, 48 účastníkov (25,0 %) bolo spokojných a štyria (2,1 %) boli skôr spokojní.

Účastníci vzdelávania v dotazníku hodnotili aj materiálno-technické a priestorové vybavenie miesta, v ktorom sa inovačné vzdelávanie konalo. 146 z nich (76,0 %) bolo úplne spokojných s miestom konania vzdelávania, 37 účastníkov bolo spokojných (19,3 %) a piati (2,6 %) boli skôr spokojní. Nespokojní s miestom konania boli dvaja respondenti (1,0 %) a úplne nespokojní boli tiež dvaja účastníci (1,0 %).

V rámci inovačného vzdelávania boli účastníkom poskytnuté vzdelávacie materiály (prevažne v digitálnej, ale čiastočne aj v tlačenej forme). Úplne spokojných s nimi bolo 165 respondentov (85,9 %), spokojných bolo 21 respondentov (10,9 %) a šesť účastníkov (3,1 %) bolo skôr spokojných.

Účastníkov inovačného vzdelávania sme sa pýtali aj na to, ako hodnotia komunikáciu s nami – organizátormi inovačného vzdelávania – pred, počas a po vzdelávaní. S komunikáciou pred začiatkom vzdelávania bolo úplne spokojných 167 prihlásených (87,0 %), spokojných bolo 23 prihlásených (12,0 %) a skôr spokojní boli dvaja účastníci (1,0 %).

Najlepšie hodnotili účastníci inovačného vzdelávania komunikáciu v priebehu vzdelávania – 173 z nich (90,1 %) bolo úplne spokojných, 17 (8,9 %) bolo spokojných, jeden (0,5 %) bol skôr spokojný a jeden (0,5 %) bol skôr nespokojný. S komunikáciou po ukončení vzdelávania bolo úplne spokojných 162 účastníkov (84,4 %), 24 respondentov (12,5 %) bolo spokojných, traja respondenti (1,6 %) boli skôr spokojní a traja (1,6 %) skôr nespokojní.

Účastníci inovačného vzdelávania v dotazníku hodnotili aj atmosféru vzdelávania. Všetci ju vnímali ako pozitívnu, tvorivú, inšpiratívnu, motivačnú a veľmi príjemnú. Pri hodnotení lektorov najčastejšie uvádzali, že ich považujú za expertov v oblasti projektového vyučovania a medzinárodnej spolupráce škôl, ktorí majú bohaté skúsenosti. Okrem toho veľmi pozitívne hodnotili aj ich ústretovosť, ochotu a ľudskosť.

V otázke, či mali účastníci vzdelávania dostatočný priestor na prezentovanie vlastných poznatkov, skúseností, prípadne zručností, uviedli traja respondenti odpoveď "nie", traja uviedli "čiastočne" - prijali by viac času, ostatní uviedli odpoveď „áno“.

Nové poznatky, skúsenosti a zručnosti, ktoré účastníci získali počas inovačného vzdelávania, považujú všetci za využiteľné v pracovnej činnosti – a to nielen v medzinárodných eTwinning projektoch, ale aj vo vyučovaní. Za veľmi praktické považovali najmä tipy na rozličné online nástroje a užitočné sú aj informácie týkajúce sa e-bezpečnosti. Rovnako pozitívne hodnotili aj prínos nových poznatkov a zručností pre svoj profesijný rozvoj.

Zaujímalo nás tiež, či by účastníci inovačného vzdelávania odporučili toto vzdelávanie aj svojim kolegom. Dvaja uviedli odpoveď "nie", dvaja odpoveď "ako komu/s výhradami", ostatní uviedli odpoveď "áno". Mnohí z nich už tak aj urobili a ich kolegovia sa zapojili do vzdelávania v ďalších turnusoch. Respondenti, ktorí by inovačné vzdelávanie neodporučili svojim kolegom, uviedli ako hlavné dôvody časovú náročnosť a problémy s hľadaním projektového partnera.

Pri otázke, akú tému by účastníci doplnili do obsahu inovačného vzdelávania uvádzali najčastejšie:

  • tipy na projektové aktivity a konkrétne použitie online nástrojov v projektoch,
  • príklady úspešne realizovaných eTwinning projektov, možnosť nahliadnuť do nich – vidieť, ako projekt vyzerá a aká je postupnosť stránok,
  • ako hľadať vhodného projektového partnera,
  • vytvorenie spoločného cvičného projektu, precvičenie vkladania materiálov do TwinSpace a práca na vlastnom projekte,
  • ako motivovať žiakov k práci na eTwinning projektoch a ako zapojiť rodičov do projektu,
  • ako nevzdať prácu na projekte, aj keď sa nedarí 😊,
  • manažment projektu, projektové vyučovanie, netiketa, bezpečnosť na internete,
  • informácie o získaní Národného certifikátu kvality, titulu Škola eTwinning, informácie o prepojení s projektami Erasmus+.

Na záver dotazníka sme chceli vedieť, akým spôsobom by účastníci zvýšili motiváciu, aby sa ďalší učitelia zúčastnili inovačného vzdelávania. Najčastejšie uvádzali finančné ohodnotenie za zapojenie sa do projektov, prezentáciu úspešne realizovaných eTwinning projektov učiteľom, zdieľanie skúseností absolventov inovačného vzdelávania s kolegami, zlepšenie propagácie inovačného vzdelávania v online priestore a na školách (so zdôraznením prínosu pre učiteľov a deti), podporu zo strany vedenia školy, účasť na medzinárodných eTwinning seminároch, či možnosť vytvorenia spoločného tréningového projektu.

Ak by ste mali záujem zúčastniť sa inovačného vzdelávania "Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v programe eTwinning", najbližší turnus začína v septembri 2023. Viac informácií a registráciu nájdete na stránke https://etwinning.sk/inovacne-vzdelavanie, kde sú uvedené aj presné termíny a miesta konania inovačného vzdelávania. Ďalší turnus inovačných vzdelávaní budeme otvárať v januári/februári 2024.

 

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac