14.03.2022

Ako hodnotia inovačné vzdelávanie jeho absolventi?

V septembri 2021 sme v rôznych slovenských mestách začali poskytovať inovačné vzdelávanie zamerané na "Projektové vyučovanie a online spoluprácu škôl v programe eTwinning". Je určené učiteľom, majstrom odbornej východy, vychovávateľom, pedagogickým asistentom a školským špeciálnym pedagógom.

Do konca februára 2022 absolvovalo inovačné vzdelávanie 93 pedagogických zamestnancov. 80 z nich (86,0 %) vyplnilo online dotazník a ohodnotilo rôzne aspekty vzdelávania. Štruktúra aj otázky dotazníka boli stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Dotazník je k dispozícii na stránke https://bit.ly/InovačnéVzdelávanie-dotazník (ak ste absolvent uvedeného inovačného vzdelávania a zatiaľ ste dotazník nevyplnili, môžete tak urobiť).

Pri hodnotení bola použitá stupnica:

  • hodnota 5 – som úplne spokojná/ý
  • hodnota 4 – som spokojná/ý
  • hodnota 3 – som skôr spokojná/ý
  • hodnota 2 – som skôr nespokojná/ý
  • hodnota 1 – som nespokojná/ý
  • hodnota 0 – som úplne nespokojná/ý

Ciele a obsah vzdelávania
Úvodné otázky dotazníka boli zamerané na zhodnotenie obsahu vzdelávania a lektora, ktorý inovačné vzdelávanie zabezpečoval. V prvej otázke sme sa respondentov pýtali na spokojnosť s obsahom jednotlivých tém vzdelávania. 63 respondentov (78,8 %) bolo úplne spokojných, 15 respondentov (18,8 %) bolo spokojných a 2 respondenti boli skôr spokojní.

Čo sa týka dosiahnutia stanovených cieľov inovačného vzdelávania, 61 účastníkov vzdelávania (76,3 %) bolo úplne spokojných, 16 bolo spokojných (20,0 %) a traja (3,7 %) boli skôr spokojní.

Výborné výsledky dosiahli lektori, ktorí zabezpečovali inovačné vzdelávanie. S rozsahom a úrovňou ich odborných vedomostí bolo úplne spokojných 74 účastníkov inovačného vzdelávania (92,5 %), spokojní boli 5 respondenti (6,3 %) a skôr spokojný bol jeden respondent (1,3 %).

V štvrtej otázke sme sa pýtali, ako boli účastníci vzdelávanie spokojní s prístupom lektorov. 90 % respondentov (72) bolo úplne spokojných, 6 respondentov (7,5 %) bolo spokojných a dvaja respondenti (2,5 %) boli skôr spokojní.

Rovnako výborne hodnotili respondenti aj úroveň komunikácie lektorov s účastníkmi vzdelávania. 73 respondentov (91,3 %) bolo úplne spokojných, 6 bolo spokojných (7,5 %) a jeden učiteľ bol skôr spokojný.

S dostupnosťou a ochotou lektorov – napr. konzultáciami v prípade potreby, elektronickou komunikáciou a pod. bolo úplne spokojných 77 účastníkov vzdelávania (96,3 %), spokojní boli dvaja (2,5 %) a jeden bol skôr spokojný.

Organizácia inovačného vzdelávania

Druhá časť dotazníka bola zameraná na organizáciu inovačného vzdelávania. Čo sa týka použitých foriem vzdelávania, 58 účastníkov (72,5 %) bolo úplne spokojných, 17 respondentov (21,3 %) bolo spokojných, štyria boli skôr spokojní (5,0 %) a jeden respondent bol skôr nespokojný.

S použitými metódami inovačného vzdelávania bolo úplne spokojných 59 pedagogických zamestnancov (73,8 %), spokojných bolo 17 účastníkov (21,3 %), skôr spokojní boli traja respondenti (3,8 %) a skôr nespokojný bol jeden respondent. V rámci inovačného vzdelávania boli najčastejšie používané metódy výkladu, riešenia praktických príkladov, diskusia, práca v skupinách, ale aj samostatná práca, brainstorming, prezentácia úspešných projektov, ukážky online nástrojov a individuálne konzultácie.

Rozsah poskytovaného inovačného vzdelávania je 50 hodín (16 hodín prezenčne, 10 hodín online s lektorom a 24 hodín dištančne). S časovou dotáciou vzdelávania vzhľadom na obsah vzdelávania bolo úplne spokojných 59 účastníkov inovačného vzdelávania (73,8 %), spokojných bolo 18 respondentov (22,5 %) a skôr spokojní boli traja respondenti (3,8 %).

Program inovačného vzdelávania "Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v programe eTwinning" sme na jeseň 2021 poskytovali v trinástich mestách v rôznych častiach Slovenska. Aj vďaka tomu bolo s dostupnosťou miesta inovačného vzdelávania úplne spokojných 82,5 % účastníkov (66), 15 % účastníkov (12) bolo spokojných a dvaja účastníci boli skôr spokojní.  

Čo sa týka časového harmonogramu vzdelávania, 54 respondentov (67,5 %) bolo úplne spokojných s rozvrhnutím vzdelávania, 20 respondentov (25,0 %) bolo spokojných a šiesti (7,5 %) boli skôr spokojní.

Podobné to bolo aj s frekvenciou vzdelávacích aktivít. 58 účastníkov vzdelávania (72,5 %) bolo úplne spokojných, 21 účastníkov (26,3 %) bolo spokojných a jeden bol skôr spokojný.

Účastníci vzdelávania v dotazníku hodnotili aj materiálno-technické a priestorové vybavenie miesta, v ktorom sa inovačné vzdelávanie konalo. 61 z nich (76,3 %) bolo úplne spokojných s miestom konania vzdelávania, 14 účastníkov bolo spokojných (17,5 %) a dvaja (2,5 %) boli skôr spokojní. Nespokojní s miestom konania boli dvaja respondenti (2,5 %) a úplne nespokojný bol jeden účastník.

V rámci inovačného vzdelávania boli účastníkom poskytnuté vzdelávacie materiály (prevažne v digitálnej, ale čiastočne aj v tlačenej forme). Úplne spokojných s nimi bolo 70 respondentov (87,5 %), spokojných 9 respondentov (11,3 %) a jeden respondent bol skôr spokojný.

Účastníkov inovačného vzdelávania sme sa pýtali aj na to, ako hodnotia komunikáciu s nami – organizátormi inovačného vzdelávania – pred, počas a po vzdelávaní. S komunikáciou pred začiatkom vzdelávania bolo úplne spokojných 70 prihlásených (87,5 %), spokojných 9 prihlásených (11,3 %) a skôr spokojný bol jeden prihlásený účastník.

Najlepšie hodnotili účastníci inovačného vzdelávania komunikáciou v priebehu vzdelávania – 75 z nich (93,8 %) bolo úplne spokojných a päť (6,3 %) bolo spokojných. S komunikáciou po ukončení vzdelávania bolo úplne spokojných 69 účastníkov (86,3 %), deväť respondentov (11,3 %) bolo spokojných a dvaja respondenti boli skôr spokojní.

Účastníci inovačného vzdelávania v dotazníku hodnotili aj atmosféru vzdelávania. Všetci ju vnímali ako pozitívnu, veľmi príjemnú a tvorivú. Pri hodnotení lektorov najčastejšie uvádzali, že ich považujú za expertov v oblasti projektového vyučovania. Okrem toho veľmi pozitívne hodnotili aj ich ústretovosť, ochotu a ľudskosť.

V otázke, či mali účastníci vzdelávania dostatočný priestor na prezentovanie vlastných poznatkov, skúseností, prípadne zručností, okrem jedného všetci uviedli odpoveď „áno“.

Nové poznatky, skúsenosti a zručnosti, ktoré účastníci získali počas inovačného vzdelávania, považujú všetci za využiteľné v pracovnej činnosti – a to nielen v medzinárodných eTwinning projektoch, ale aj vo vyučovaní. Za veľmi praktické považovali najmä tipy na rozličné online nástroje a užitočné sú aj informácie týkajúce sa e-bezpečnosti. Rovnako pozitívne hodnotili aj prínos nových poznatkov a zručností pre svoj profesijný rozvoj.

Zaujímalo nás tiež, či by účastníci inovačného vzdelávania odporučili toto vzdelávanie aj svojim kolegom. Okrem jedného, všetci uviedli odpoveď áno. Mnohí z nich už tak aj urobili a ich kolegovia sa zapojili do vzdelávania vo februári alebo v marci 2022. Respondent, ktorý uviedol odpoveď nie, by odporučil iného lektora prípadne miesto konania.

Pri otázke, akú tému by účastníci doplnili do obsahu inovačného vzdelávania uvádzali napr. bezpečnosť na internete, mediálnu gramotnosť, kolaboratívne aktivity, praktické aktivity vo virtuálnej triede, tipy na hľadanie projektových partnerov, možnosť nahliadnuť do realizovaných projektov, informácie o možnosti získať značku eTwinning škola, praktické precvičenie online nástrojov či realizácia spoločného tréningového projektu.

Na záver dotazníka sme chceli vedieť, akým spôsobom by účastníci zvýšili motiváciu, aby sa ďalší učitelia zúčastnili inovačného vzdelávania. Najčastejšie uvádzali finančné ohodnotenie za zapojenie sa do projektov, zlepšenie propagácie inovačného vzdelávania na školách (so zdôraznením prínosu pre učiteľov a deti), prezentáciu úspešne realizovaných projektov, možnosť vytvorenia spoločného tréningového projektu, podporu zo strany vedenia školy, prípadne účasť na medzinárodných podujatiach.

Ak by ste mali záujem zúčastniť sa inovačného vzdelávania "Projektové vyučovanie a online spolupráca škôl v programe eTwinning", registráciu a ďalšie informácie nájdete na stránke https://etwinning.sk/inovacne-vzdelavanie, kde sú uvedené aj termíny a miesta konania inovačného vzdelávania.

Časový harmonogram inovačného vzdelávania kopíruje organizáciu školského roka, takže jeden turnus začína v septembri/októbri a druhý turnus otvárame vo februári/marci.

Ďalšie články v sekcii Aktuality:

{{ article.title }}
Čítať viac